Regulamin

sklepu internetowego infinityrose.pl
1. Postanowienia ogólne
 • Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej infinityrose.pl prowadzony jest przez: Agata Chrzanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Infinity Agata Chrzanowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 68 lok. 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 5272951551, REGON: 388314640, adres poczty elektronicznej: biuro@infinityrose.pl
 • Sklep infinityrose.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.infinityrose.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.infinityrose.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep infinityrose.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Definicje
 • SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem infinityrose.pl
 • SPRZEDAWCA – Agata Chrzanowska wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Infinity, ul. Jana Kazimierza 68 lok. 12, NIP: 5272951551.
 • PRZEDSIĘBIORCA O CECHACH KONSUMENTA – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się także osobę zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi Towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.infinityrose.pl lub za pośrednictwem social media.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej infinityrose.pl  umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • PRODUKT – dostępny w Sklepie produkt albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie, ofert i nowości.
3. Produkty
 1. Produktem sprzedaży są wieczne, stabilizowane róże wraz z opakowaniami ozdobnymi w formie papierowej lub akrylowej.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży kwiatów świeżych/ciętych niestabilizowanych.
 3. Sklep gwarantuje stan, jak na zdjęciu produktowym kwiatów wiecznych, przez 1 rok od momentu zakupu, gdy będą pielęgnowane według zaleceń prezentowanych w zakładce FAQ.
 4. W wyjątkowych przypadkach niektóre produkty mogą być w danym momencie niedostępne, pomimo, że na stronie istnieje możliwość ich zakupu. W takim przypadku skontaktujemy się z zamawiającym w celu ustalenia rozwiązania.
 5. Niektóre kolory oraz układ róż w pudełkach mogą się nieznacznie różnić od tych zaprezentowanych na stronie internetowej. Ilość róż może różnić się od zdjęć prezentowanych na stronie, bądź w opisach produktów. Produkty sprzedawane są na wielkość pudełka, nie natomiast na ilość kwiatów. Nieodpowiednia ilość kwiatów, które wypełniają całe pudełko, nie może być przyczyną reklamacji.
 6. Róże wieczne nie mogą być przechowywane w wilgotnych miejscach, jak również podlewane, w sytuacji gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 7. Róże wieczne mogą zmieniać swoją barwę wraz z upływem czasu, kolor może stawać się mniej intensywny, blady, jednak nie może to być przyczyną reklamacji.
4. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia oraz newsletter.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Dodatkowo możliwe jest podanie następujących danych dotyczących dostawy: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z 4.2. regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.
6. Sposoby płatności
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Przelewy24.pl – płatności elektroniczne oraz Blik za pośrednictwem podmiotu Przelewy24 i możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej przelewy24.pl
  3. płatność za pośrednictwem PACIFIC – bramka umożliwiająca szybkie zakupy użytkownikom PACIFIC dzięki płatnościom elektronicznym.
  4. płatności za pośrednictwem PayPal – płatności przez Internet dla użytkowników platformy PayPal.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
  45 1140 2004 0000 3502 8104 4586 W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terenie całej Polski.
 2. Realizacja zamówienia może zostać dokonana dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie.
 3. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wysokości ceny Produktu oraz terminu i sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 4. Koszty dostawy produktu są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
 5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich (DPD lub DHL) oraz InPost (paczkomaty).
 6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych.
 7. Doręczenie odbywa się od poniedziałku do soboty. W soboty wyłącznie do miast dostępnych po wprowadzeniu kodu pocztowego, w przedziale godzinowym wskazanym podczas składania zamówienia na stronie internetowej.
 8. W przypadku nieobecności odbiorcy, produkt należy odebrać w punkcie odbiorów zlokalizowanym w awizo. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność odebrania przesyłki z punktu odbiorów bez dostawy. W przypadku nieobecności odbiorcy podczas dostawy, nie jest możliwe, aby w tym samym dniu roboczym kurier doręczył przesyłkę ponownie. Kurier nie ma obowiązku skontaktować się z odbiorcą przed dostawą.
8. Warunki reklamacji
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Reklamacje możliwe są w następujących sytuacjach:
  1. Przesyłka nie zostanie doręczona z winy Sprzedającego
  2. Przesyłka nie zostanie dostarczona przez firmę kurierską lub zostanie uszkodzona
  3. Przedmiot zamówienia będzie niezgodny z produktem zamówionym przez Kupującego/Konsumenta
 3. W przypadku niedostarczenia przesyłki lub dostarczenia przesyłki uszkodzonej niezbędne w procesie reklamacyjnym jest oświadczenie adresata o zdarzeniu wysłane niezwłocznie na adres: biuro@infinityrose.pl
 4. W przypadku zwłoki w odbiorze przesyłki przez Kupującego/Konsumenta, licząc od daty nadania, przekraczającej 48 godzin dla przesyłek, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
 5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Kupujący/Konsument złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Jako Sprzedający dopełniając wszystkich danych zawartych w umowie z Kupującym/Konsumentem, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy wyłącznie po stronie kuriera.
 6. W sytuacji dostarczenia uszkodzonej przesyłki z winy kuriera, należy w jego obecności dokonać reklamacji usługi kurierskiej wypełniając dostarczony przez kuriera formularz reklamacyjny, który wraz z zdjęciami Kupujący/Konsument powinien przesłać na adres e-mail sklepu podany w pkt. 8.3.
 7. W celu udokumentowania niezgodności towaru z umową, należy do 6 godzin po odebraniu przesyłki wysłać na adres mailowy: biuro@infinityrose.pl informację o niezgodnościach i załączyć zdjęcia przedmiotowego produktu. W przeciwnym wypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia/dostarczenia reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość kupionego towaru. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument; a w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot na rachunek karty użytej do płatności.
9. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 2. W przypadku róż wiecznych gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty wysłania towaru, tylko w sytuacji gdy Kupujący/Konsument stosował się do zaleceń dotyczących pielęgnacji. Instrukcja pielęgnacji znajduje się na załączonej wraz z produktem ulotce, oraz w zakładce FAQ na stronie infnityrose.pl
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Odstąpienie od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, pozostaje niemożliwe w przypadku produktów pozostających na stronie Sprzedającego, gdyż produkty te posiadają terminy przydatności, są tworzone ręcznie w połączeniu z innymi produktami pod konkretne zamówienie, co oznacza, że nie będą możliwe do wykorzystania w przypadku zwrotu.
10. Własność intelektualna
 1. Wszystkie treści i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej pod adresem infinityrose.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.infinityrose.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony infinityrose.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców o cechach konsumenta
 1. Zgodnie z przepisami prawa Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Gdy Przedsiębiorca o cechach Konsumenta odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Przedsiębiorca o cechach Konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań.
 3. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje go o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca o cechach Konsumenta, chyba że Przedsiębiorca o cechach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Przedsiębiorca o cechach Konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Przedsiębiorca o cechach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Przedsiębiorca o cechach Konsumenta ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Przedsiębiorca o cechach Konsumenta nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy o cechach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Przedsiębiorca o cechach Konsumenta ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKIK w zakładce: “Ważne adresy“. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
13. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Logo Infinity Rose symbol nieskończoności z wieczną różą